Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima
     
  Postoje različiti postupci izdavanja sertifikata:
 1. Izdavanje sertifikata korisnicima koji se identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa.
 2. Izdavanje sertifikata korisniku koji se identifikuje kao fizičko lice.
 3. Izdavanje sertifikata za elektronski pečat.
Bez obzira na to da li je sertifikat korisniku izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa. Ako korisnik ima mogućnost da plati sertifikat gotovinom u pošti ili banci, bez obzira na to da li će sertifikat koristiti za lične potrebe ili za rad u okviru pravnog lica, jednostavnije i brže je da kupi sertifikat kao fizičko lice, a ne kao pripadnik pravnog lica.


1. Postupak izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis korisnicima koji se identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa

Zbog stupanja na snagu novih akata Sertifikacionog tela Pošte, Opštih uslova, Praktičnih pravila i Politike sertifikacije, neophodno je da svi korisnici (i korisnici, kojima smo već izdavali sertifikate), koji podnose dokumentaciju posle 15.01.2020. godine, dostavljaju celokupnu dokumentaciju, dakle ugovor i prilog ugovora-tabelu sa ostalim propisanim prilozima (kopija APR-a, fotokopiju identifikacionog dokumenta i kopija OP obrasca). Novina je obavezno dostavljanje kopije OP obrasca.

Korisnici, koji podnose dokumentaciju, a imaju zaključen ugovor posle 15.01.2020. godine, dostavljaju samo prilog ugovora-tabelu, OP obrazac i fotokopiju identifikacionog dokumenta, lica, kome se izdaje sertifikat.

Ako se korisnici identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa, postupak izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis se sastoji od sledećih koraka:

 1. Pravno lice ili državni organ elektronski popunjava Zahtev, preuzima i štampa Ugovor i Prilog Ugovora. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za pravno lice ili državni organ ili
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao pripadnika pravnog lica (napomene: stranac može da koristi sertifikat bez JMBG samo za APR servise, stranac mora lično da preuzme sertifikat tj. ne može da ovlasti nekoga da preuzme sertifikat umesto njega i uručenje sertifikata strancu je samo na teritoriji Republike Srbije, rok važnosti sertifikata ističe sa istekom roka važnosti pasoša koji je priložen kao identifikacioni dokument).
 2. Pravno lice ili državni organ dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Tri popunjena i svojeručno potpisana primerka Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate za pravno lice ili državni organ.
  • Tri popunjena i svojeručno potpisana primerka Priloga Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate. Prilog Ugovora je spisak korisnika - fizičkih lica koji su pripadnici pravnog lica ili državnog organa i koji su ovlašćeni za dobijanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
  • Rešenje o registraciji pravnog lica ili državnog organa.
  • Kopiju OP obrasca.
  • Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (očitani podaci iz lične karte sa čipom ili obe strane lične karte bez čipa ili treće strane pasoša) za sva fizička lica koja su navedena u Prilogu Ugovora.
 3. DOSTAVA DOKUMENTACIJE U PAPIRNOJ FORMI NA ADRESU SERTIFIKACIONOG TELA POŠTE JE OBAVEZNA I PREDSTAVLJA USLOV ZA EVIDENTIRANJE U BAZU POSLOVNIH PARTNERA I IZDAVANJE PREDRAČUNA.
 4. Sertifikaciono telo Pošte posle prijema navedenih dokumenata kreira Predračun, koji se pravnom licu ili državnom organu dostavlja elektronskom poštom.
 5. Pravno lice ili državni organ, posle prijema Predračuna, treba da izvrši uplatu.
 6. Kada uplata bude evidentirana u Izveštaju o prometu i stanju sredstava na računu Sertifikacionog tela Pošte, pristupa se izradi kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis i pojedinačnih Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanih elektronskih sertifikata za sva fizička lica koja su navedena u Prilogu Ugovora.
 7. Uručenje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis fizičkim licima pripadnicima pravnog lica ili državnog organa vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje pojedinačno identitet svakog fizičkog lica i predaje svakom fizičkom licu da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a fizičkom licu predaje drugi primerak potpisanog Ugovora i kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač). Fizičko lice potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzelo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju.
 8. Fizičkom licu se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.
 9. Primerak Ugovora i Priloga Ugovora se pravnom licu ili državnom organu dostavljaju poštom zajedno sa Računom, posle izvršene usluge izdavanja sertifikata.

2. Postupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis korisniku koji se identifikuje kao fizičko lice

Ako se korisnik identifikuje kao fizičko lice, postupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis se sastoji od sledećih koraka:

 1. Korisnik elektronski popunjava, preuzima i štampa Zahtev i plaća uslugu izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice ili
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao fizičkog lica (napomene: stranac može da koristi sertifikat bez JMBG samo za APR servise, stranac mora lično da preuzme sertifikat tj. ne može da ovlasti nekoga da preuzme sertifikat umesto njega i uručenje sertifikata strancu je samo na teritoriji Republike Srbije, rok važnosti sertifikata ističe sa istekom roka važnosti pasoša koji je priložen kao identifikacioni dokument).
 2. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
  • Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (očitani podaci iz lične karte sa čipom ili obe strane lične karte bez čipa ili treće strane pasoša).
  • Kopiju Naloga za uplatu kao potvrdu o izvršenom plaćanju.
  VAŽNO: Ukoliko u trenutku podnošenja zahteva korisnik poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat, Zahtev i prateću dokumentaciju može podneti i elektronski. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u elektronskoj formi na e-mail adresu ceppfizickalica@posta.rs sledeća dokumenta:
  • Popunjen i potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom korisnika Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata u .pdf formatu.
  • Skeniranu ili fotografisanu kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (obe strane lične karte bez čipa ili treće strane pasoša) ili datoteka sa očitanim podacima iz lične karte sa čipom.
  • Skeniran ili fotografisan Nalog za uplatu kao potvrdu o izvršenom plaćanju.
 3. Sertifikaciono telo Pošte, posle prijema navedenih dokumenata, pripremi za korisnika: kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač), pripadajuću lozinku i Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
 4. Uručenje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje identitet korisnika i predaje korisniku da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a korisniku predaje drugi primerak potpisanog Ugovora i kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju. Korisnik potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzeo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju.
 5. Korisniku se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.

3. Postupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat

Pravnim licima/državnim organima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat na osnovu ugovora koji sklope sa Sertifikacionim telom Pošte.

 1. Pravno lice/državni organ u elektronskoj formi na adresu: cepp@posta.rs dostavlja popunjen obrazac Zahteva za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.
 2. Sertifikaciono telo Pošte na osnovu primljenog Zahteva priprema Ugovor i dostavlja ga pravnom licu/državnom organu elektronskom poštom.
 3. Pravno lice ili državni organ dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Tri popunjena, odštampana i potpisana Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.
  • Tri popunjena, odštampana i potpisana Zahteva za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.
  • Original, ili kopiju rešenja, ili izvoda iz registra APR-a ili kopiju dokumenta drugog nadležnog organa iz koga se vide podaci o zakonskom zastupniku.
  • Ovlašćenje za podnošenje zahteva potpisano od strane zakonskog zastupnika na memorandumu pravnog lica/državnog organa, ili organizacije.
  • Kopiju OP obrasca.
 4. Sertifikaciono telo Pošte posle prijema navedenih dokumenata kreira Predračun, koji se pravnom licu ili državnom organu dostavlja elektronskom poštom.
 5. Posle izvršenog plaćanja od strane pravnog lica/državnog organa Sertifikaciono telo Pošte izdaje sertifikat na zahtevanom mediju i obaveštava korisnika koji je ovlašćen za preuzimanje sertifikata. Korisnik koji je ovlašćen od strane pravnog lica/državnog organa prilikom preuzimanja potpisuje Potvrdu o preuzimanju kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.
 6. Primerak Ugovora i Priloga Ugovora se pravnom licu ili državnom organu dostavljaju poštom zajedno sa Računom, posle izvršene usluge izdavanja sertifikata.