Vremenski žigovi
     
  Sertifikaciono telo Pošte je izgradilo sistem za izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova primenom rešenja kompanije Ascertia i posluje kao izdavalac kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova (Qualified Time-Stamping Authority - QTSA) u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 94/2017 i 52/2021) i Pravilnikom o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 59/2019). Vremenski žigovi Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, banke, osiguravajuća društva, organizacije, institucije...).

Sertifikaciono telo Pošte izdaje vremenske žigove u skladu sa Politikom, Praktičnim pravilima i Opštim uslovima pružanja usluge izdavanja vremenskog žiga Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd.

Cene vremenskih žigova svrstane su u dva tarifna modela:

 • PREPAID model naplate i
 • POSTPAID model naplate.

Postupak podnošenja zahteva za izdavanje vremenskih žigova razlikuje se za fizička i pravna lica. Ako je korisnik fizičko lice, potrebno je da u bilo kojoj pošti, šalterskom radniku preda:

 • Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za kupovinu PREPAID paketa vremenskih žigova za fizičko lice.

Pravna lica koriste vremenske žigove isključivo na osnovu ugovora koji sklope sa Sertifikacionim telom Pošte. Da bi pravno lice ugovorilo korišćenje vremenskih žigova potrebno je da Sertifikacionom telu Pošte dostavi:

 • Popunjen Zahtev za izdavanje vremenskih žigova za pravno lice.
 • Rešenje o registraciji privrednog subjekta (pravnog lica).

Pravno lice može da dostavi Sertifikacionom telu Pošte navedena dokumenta na jedan od dva načina:

 • U elektronskoj formi na adresu: cepp@posta.rs.
 • U papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd.

Adresa Portala za pregled Time-Stamp profila korisnika i izdatih vremenskih žigova Sertifikacionog tela Pošte je: https://tsa.ca.posta.rs.

Sertifikaciono telo Pošte pruža mogućnost korisnicima da za potrebe testiranja vremenskog žigosanja koriste testni TSA server i Time-Stamp klijent aplikaciju Pošte. Aplikacija je namenjena korisnicima za proveru komunikacije ka TSA serverima koji rade u skladu sa standardom RFC 3161 i programerima koji imaju nameru da u okviru svojih aplikacija implementiraju Time-Stamp klijenta.

Kvalifikovani vremenski žigovi su potpisani kvalifikovanim sertifikatom za elektronski pečat koji se koristi za validaciju vremenskih žigova. Od 04.08.2022. godine kvalifikovani vremenski žigovi su potpisani sertifikatima čija su jedinstvena imena (CN):

Pošta Srbije TSA 1 200044367

 1. DER binarni format.
 2. Base 64 (PEM) format.
Serijski broj sertifikata 5E:C7:98:DE:14:94:63:43:C7
Polje "Subject" CN = Pošta Srbije TSA 1 200044367
SERIALNUMBER = CA:RS-200044367
O = Javno preduzeće Pošta Srbije
2.5.4.97 = VATRS-100002803
2.5.4.97 = MB:RS-07461429
C = RS
Rok važnosti od 04.08.2022. do 04.08.2028.
Hash vrednost SHA-1 C8:72:78:07:91:82:84:C0:FD:D9:58:3F:A8:78:3A:24:4B:4C:45:D5
Hash vrednost SHA-256 DC:DD:75:2B:43:E8:EF:79:5B:82:4D:7B:74:70:03:16:38:C1:A0:9D:
FD:03:3D:C9:51:81:F4:12:AA:ED:FC:16

Pošta Srbije TSA 2 200044368

 1. DER binarni format.
 2. Base 64 (PEM) format.
Serijski broj sertifikata 1C:2B:7B:04:6F:1C:E3:C9:62
Polje "Subject" CN = Pošta Srbije TSA 2 200044368
SERIALNUMBER = CA:RS-200044368
O = Javno preduzeće Pošta Srbije
2.5.4.97 = VATRS-100002803
2.5.4.97 = MB:RS-07461429
C = RS
Rok važnosti od 04.08.2022. do 04.08.2022.
Hash vrednost SHA-1 9A:2E:21:DB:9E:F5:BF:C5:59:91:B0:6A:93:5F:2B:D2:76:35:1E:7F
Hash vrednost SHA-256 69:2F:E7:41:64:4A:65:B1:91:34:D9:9C:38:97:23:4F:11:5B:96:10:
DE:A8:66:38:27:62:17:B4:43:14:D4:20