Vremenski žigovi
     
  Sertifikaciono telo Pošte je izgradilo sistem za izdavanje vremenskih žigova primenom rešenja kompanije Thales e-Security i postalo je izdavalac vremenskih žigova (Time-Stamping Authority - TSA) u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 51/2009) i Pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 112/2009). Vremenski žigovi Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, banke, osiguravajuća društva, organizacije, institucije,...).

Sertifikaciono telo Pošte izdaje vremenske žigove u skladu sa Politikom izdavanja vremenskog žiga Javnog preduzeća "Pošta Srbije" (Time-Stamp Policy).

Cene vremenskih žigova svrstane su u dva tarifna modela:

  • PREPAID model naplate i
  • POSTPAID model naplate.

Postupak podnošenja zahteva za izdavanje vremenskih žigova razlikuje se za fizička i pravna lica. Ako je korisnik fizičko lice, potrebno je da u bilo kojoj pošti, šalterskom radniku preda:

  • Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za kupovinu PREPAID paketa vremenskih žigova za fizičko lice.

Pravna lica koriste vremenske žigove isključivo na osnovu ugovora koji sklope sa Sertifikacionim telom Pošte. Da bi pravno lice ugovorilo korišćenje vremenskih žigova potrebno je da Sertifikacionom telu Pošte dostavi:

  • Popunjen Zahtev za izdavanje vremenskih žigova za pravno lice.
  • Rešenje o registraciji privrednog subjekta (pravnog lica).

Pravno lice može da dostavi Sertifikacionom telu Pošte navedena dokumenta na jedan od dva načina:

  • U elektronskoj formi na adresu: cepp@posta.rs.
  • U papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd.

Adresa Portala za pregled Time-Stamp profila korisnika i izdatih vremenskih žigova Sertifikacionog tela Pošte je: https://tsa.ca.posta.rs.

Važna napomena za korisnike Adobe Acrobat i Reader aplikacija: Pre vremenskog žigosanja neophodno je u Windows registru dodati DWORD vrednost "iSize = 0x00002800(10240)", na sledećoj lokaciji: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat ili Acrobat Reader\N\Security\cASPKI\cAdobe_TSPProvider, gde je N = 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 ili DC. Ako se ne uradi navedeno podešavanje, nije moguće elektronski potpisati i vremenski žigosati PDF dokument (SigValue is X bytes larger then expected).

Sertifikaciono telo Pošte pruža mogućnost korisnicima da za potrebe testiranja vremenskog žigosanja koriste testni TSA server i Time-Stamp klijent aplikaciju Pošte. Aplikacija je namenjena korisnicima za proveru komunikacije ka TSA serverima koji rade u skladu sa standardom RFC 3161 i programerima koji imaju nameru da u okviru svojih aplikacija implementiraju Time-Stamp klijenta.