Postupak izdavanja serverskog sertifikata za elektronsko potpisivanje
     
 

VAŽNO: Serverski sertifikat nije kvalifikovani sertifikat i nije SSL sertifikat.
Može se koristiti za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa elektronskih dokumenata i transakcija. Banke i osiguravajuće kuće mogu da ga koriste za razmenu podataka sa Narodnom bankom Srbije i Poreskom upravom.

Pravnim licima/državnim organima se izdaje serverski sertifikata za elektronsko potpisivanje na osnovu ugovora koji sklope sa Sertifikacionim telom Pošte. Postupak se sastoji od sledećih koraka:

 1. Pravno lice ili državni organ elektronski popunjava Zahtev, preuzima i štampa Ugovor i Prilog Ugovora.
  • Zahtev za izdavanje serverskog sertifikata za pravno lice ili državni organ
 2. Pravno lice ili državni organ šalje Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Dva popunjena, odštampana i potpisana Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za izdavanje serverskog sertifikata za elektronsko potpisivanje.
  • Dva popunjena, odštampana i potpisana Zahteva za izdavanje serverskog sertifikata za elektronsko potpisivanje.
  • Original, ili kopiju rešenja, ili izvoda iz registra APR-a ili kopiju dokumenta drugog nadležnog organa iz koga se vide podaci o zakonskom zastupniku.
  • Ovlašćenje za podnošenje zahteva potpisano od strane zakonskog zastupnika na memorandumu pravnog lica/državnog organa, ili organizacije.
  • Kopiju OP obrasca.
 3. Sertifikaciono telo Pošte posle prijema navedenih dokumenata kreira Predračun, koji se pravnom licu ili državnom organu dostavlja elektronskom poštom.
 4. Posle izvršenog plaćanja od strane pravnog lica/državnog organa Sertifikaciono telo Pošte obaveštava korisnika i dostavlja mu potrebne parametre. Korisnik koji je ovlašćen od strane pravnog lica/državnog organa na osnovu dobijenih parametra generiše i preuzima serverski sertifikat za elektronsko potpisivanje.
 5. Primerak Ugovora i Priloga Ugovora se pravnom licu ili državnom organu dostavljaju poštom. Račun se dostavlja putem SEF posle izvršene usluge izdavanja sertifikata.