Deblokada smart kartice ili USB tokena, izdavanje i dostava nove lozinke
     
  Smart kartica ili USB token se blokira posle tri (3) uzastopno pogrešno unetih lozinki, u kom slučaju je nemoguće koristiti elektronski sertifikat koji se nalazi na smart kartici ili USB tokenu (PIN Status = LOCKED). Deblokada je postupak kojim se smart kartica ili USB token osposobljava za korišćenje i izdaje nova lozinka. Deblokada se vrši u prostorijama Sertifikacionog tela Pošte u Beogradu, uz fizičko prisustvo blokirane smart kartice ili USB tokena. Deblokada se radi uz naknadu.

Postoje dva različita postupka za deblokadu smart kartice ili USB tokena:

 1. Deblokada smart kartice ili USB tokena za korisnike koji se identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa.
 2. Deblokada smart kartice ili USB tokena za korisnike koji se identifikuju kao fizička lica.

1. Postupak deblokade smart kartice ili USB tokena za korisnike koji se identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa:

 1. Korisnik-pravno lice, popunjava Zahtev za deblokadu smart kartice/USB tokena za pravno lice i potpisuje ga.
 2. Potpisan i overen Zahtev se skenira i dostavlja e-mailom na adresu: naplatasertifikata@posta.rs. Na osnovu Zahteva Sertifikaciono telo Pošte izdaje Predračun i dostavlja ga pravnom licu na e-mail adresu sa koje je upućen Zahtev za deblokadu.
 3. Papirni dokument (potpisan i overen Zahtev) se zajedno sa blokiranom smart karticom ili USB tokenom dostavlja na adresu Sertifikacionog tela Pošte (ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd).
  NAPOMENA: Samo za sertifikat za elektronski pečat neophodno je dostaviti i Ovlašćenje za elektronski pečat.
 4. Pravno lice ili državni organ, posle prijema Predračuna, treba da izvrši uplatu.
 5. Kada uplata bude evidentirana u Izveštaju o prometu i stanju sredstava na računu Sertifikacionog tela Pošte, vrši se deblokada smart kartice ili USB tokena
 6. Uručenje deblokirane smart kartice ili USB tokena korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Korisniku se nova lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.

2. Postupak deblokade smart kartice ili USB tokena za korisnike koji se identifikuju kao fizička lica:

 1. Korisnik elektronski popunjava Zahtev, preuzima ga, štampa i plaća uslugu deblokade smart kartice/USB tokena, izdavanja i dostave nove lozinke.
 2. Korisnik na adresu Sertifikacionog tela Pošte (ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd) dostavlja:
  • Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za deblokadu smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostavu novog PIN-a (lozinke) za sertifikat.
  • Blokiranu smart karticu ili USB token.
  • Kopiju uplatnice ("Nalog za uplatu") kao dokaz o izvršenoj uplati naknade.
 3. Sertifikaciono telo Pošte na osnovu primljenog Zahteva vrši deblokadu smart kartice ili USB tokena i izdaje novu lozinku.
 4. Uručenje deblokirane smart kartice ili USB tokena korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Korisniku se nova lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.

Za rad sa deblokiranom smart karticom ili USB tokenom može da se koristi samo nova lozinka. Korišćenje stare lozinke dovodi do ponovne blokade smart kartice ili USB tokena.