Najčešća pitanja
     
 
Pitanja su razvrstana u pet kategorija:
  1. Opšta pitanja
  2. Pravna pitanja
  3. Pitanja koja se odnose na plaćanje
  4. Pitanja koja se odnose na uručenje
  5. Tehnička pitanja
 
Opšta pitanja
 
RB
Pitanje
Odgovor
1.
Kako da dobijem sertifikat?
Da bi ste dobili kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronski potpis potrebno je da popunite odgovarajuću unosnu formu. Postupak izdavanja je detaljno opisan ovde.
 
2.
Koje vrste sertifikata izdaje Sertifikaciono telo Pošte?
Sertifikaciono telo Pošte izdaje sledeće vrste elektronskih sertifikata:
1. Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis,
2. Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat,
3. Sertifikat za autentifikaciju i šifrovanje,
4. Serverski sertifikat za elektronsko potpisivanje,
5. TSA sertifikat za Timestamp server.

Detaljnije o vrstama sertifikata i informacijama gde mogu da se upotrebljavaju ovde.
 
3.
Koliko vremenski traje postupak izdavanje sertifikata?
Sertifikaciono telo Pošte vrši obradu zahteva odmah posle prispeća zahteva od strane lokalnog registracionog tela, tako da obrada može da traje najduže 10 radnih dana od dana prijema zahteva, ukoliko je dokumentacija kompletna i uplata izvršena u skladu sa instrukcijama.
 
4.
Na kojim medijima mogu da naručim sertifikat?
Sertifikaciono telo Pošte izdaje sertifikate na smart karticama sa ili bez čitača i USB tokenima.
 
5.
Koja je razlika između smart kartica i USB tokena?
Da biste mogli da koristite smart karticu, potreban Vam je čitač smart kartica. USB token je 2 u 1 uređaj, kartica i čitač u kompaktnom pakovanju.
 
6.
Koliki je rok važnosti kvalifikovanog sertifikata?
Rok važnosti može da bude 3 ili 5 godina.
 
7.
Koliki je garantni rok za medije na kojima je upisan sertifikat i čitače?
Garantni rok za sredstva (smart kartice i USB tokene) jednak je roku korišćenja sertifikata.
Garantni rok za čitače kartica je 24 meseca.
Garancija ne važi ukoliko je Korisnik sertifikata svojom nepažnjom ili neadekvatnim rukovanjem izazvao fizička ili elektronska oštećenja sredstava ili čitača kartica.
 
8.
Da li mogu da produžim elektronski sertifikat?
Posle isteka roka važnosti sertifikata nije moguće da se izvrši produženje. Potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje novog sertifikata.
 
9.
Ističe rok važnosti sertifikata. Šta treba da uradim?
Podnesite zahtev za izdavanje novog sertifikata. Postupak izdavanja je opisan ovde.
 
10.
Izgubio sam sertifikat. Šta da uradim?
Potrebno je da podnesete zahtev za opoziv sertifikata, a po potrebi podnesite i zahtev za izdavanje novog sertifikata.
Postupak opoziva sertifikata je opisan ovde.
 
11.
Došlo je do promene ličnih podataka (promena prezimena, imena, JMBG). Šta da uradim?
U slučaju promene prezimena potrebno je da opozovete sertifikat i podnesete zahtev za izdavanje novog. Postupak opoziva sertifikata je opisan ovde.
 
12.
Kako da proverim status zahteva za izdavanje sertifikata?
Status zahteva možete da proverite ovde posle unosa broja zahteva.
 
13.
Podneo sam zahtev za promenu statusa. Kako da proverim da li je opozvan sertifikat?
Proveru možete da izvršite na osnovu broja zahteva za promenu statusa ovde.
 
14.
Koje je radno vreme sa korisnicima?
Radno vreme Sertifikacionog tela Pošte sa korisnicima je radnim danima od 8 do 15 časova.
 
15.
Potreban mi je još jedan sertifikat, šta je potrebno da uradim?
Potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje novog sertifikata.
Svaki korisnik može da ima neograničen broj sertifikata.
Postupak izdavanja sertifikata je opisan ovde.
 
16.
Da li dokumentacija za izdavanje sertikata za fizička lica može da se dostavi elektronskom poštom?
Može, ukoliko u trenutku podnošenja zahteva korisnik poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte dokumentaciju u skladu sa postupkom za fizička lica koji je opisan ovde.
 
17.
Podneli smo zahtev za izdavanje sertifikata za stranca bez JMBG. Rok važnosti pasoša ističe za tri meseca. Do kada će važiti sertifikat?
Rok važnosti sertifikata ističe sa istekom roka važnosti pasoša koji je priložen kao identifikacioni dokument. Primer: Izabran je rok važnosti sertifikata od 5 godina sa datumom izdavanja 01.01.2019. godine, a datum isteka pasoša je 05.05.2021. godine. Rok važnosti sertifikata će isteći 05.05.2021. godine.
 
18.
Izdat mi je sertifikat kao zastupniku firme A. Da li taj sertifikat mogu da koristim za firme B i C?
Da, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.
 
19.
Izdat mi je sertifikat kao fizičkom licu. Da li taj sertifikat mogu da koristim za firmu A i B?
Bez obzira na to da li je sertifikat korisniku izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.
 
 
 
Pravna pitanja
 
RB
Pitanje
Odgovor
1.
Promenili smo poslovno ime/naziv pravnog lica/državnog organa. Da li moramo da podnesemo zahtev za izdavanje novog sertifikata?
Da, potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje novog seritifikata. Takođe potrebno je da podnesete zahtev za opoziv postojećeg sertifikata.
 
2.
Promenili smo zakonskog zastupnika. Da li moramo da podnesemo zahtev za izdavanje novog sertifikata?
Da, ukoliko je prethodnom zakonskom zastupniku bio izdat sertifikat. Potrebno je da se podnese i zahtev za opoziv sertifikata prethodnog zakonskog zastupnika.
 
3.
Nemamo OP obrazac. Da li možemo da pošaljemo kopiju kartona deponovanih potpisa?
Da, možete da pošaljete kopiju kartona deponovanih potpisa.
 
4.
Ko u ime Druge ugovorne strane može da potpiše Ugovor o pružanju usluga Sertifikaconog tela Pošte?
Ukoliko nije ograničen supotpisom, Ugovor o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte potpisuje zakonski zastupnik. Ugovor može da potpiše i drugo lice koje ovlasti zakonski zastupnik Druge ugovorne strane, a u tom slučaju potrebno je da se uz dokumentaciju dostavi i ovlašćenje.
 
 
 
Pitanja koja se odnose na plaćanje
 
RB
Pitanje
Odgovor
1.
Da li pravno lice može da izvrši uplatu za fizičko lice?
Ne može, jer ne postoji ugovorni osnov. Fizičko lice uplatu mora da izvrši na osnovu instrukcija koje su date u nalogu za uplatu.
 
2.
Fizičko lice je podnelo zahtev, a uplatu izvršilo pravno lice. Šta treba da se uradi?
Uplatu je potrebno izvršiti kao fizičko lice, a za povraćaj novca poslati zahtev za povraćaj novca elektronskom poštom na: naplatasertifikata@posta.rs sa detaljima uplate (kada je izvršena pogrešna uplata, koji je iznos i navesti račun na koji se novac vraća).
 
3.
Pogrešno sam izvršio uplatu kao fizičko lice. Šta da radim?
Potrebno je da se obratite na sledeće adrese: naplatasertifikata@posta.rs ili ceppfizickalica@posta.rs
 
4.
Nije registrovan, ili je istekao predračun u centralnom registru faktura (CRF). Kome da se obratimo?
Potrebno je da se obratite zaposlenima koji su zaduženi za izdavanje predračuna i računa putem elektronske pošte na adresu: naplatasertifikata@posta.rs
 
5.
Nismo dobili račun. Kome da se obratimo?
Potrebno je da se obratite zaposlenima koji su zaduženi za izdavanje predračuna i računa putem elektronske pošte na adresu: naplatasertifikata@posta.rs
 
6.
Poslali smo dokumentaciju pre dve nedelje, ali još uvek nismo dobili predračun?
Ukoliko ste dokumentaciju fizički poslali na adresu Sertifikacionog tela Pošte, a niste dobili predračun proverite neželjenu poštu (SPAM). Po potrebi obratite se zaposlenima koji izdaju predračune radi slanja novog predračuna putem elektronske pošte na adresu: naplatasertifikata@posta.rs
 
7.
Popunili smo zahtev elektronski na vašoj veb strani, ali nismo dobili predračun. Šta da radimo?
Dostava dokumentacije u papirnoj formi na adresu Sertifikacionog tela Pošte je obavezna i predstavlja uslov za evidentiranje u bazu poslovnih partnera i izdavanje predračuna. Predračun će Vam biti poslat tek po prijemu dokumentacije u fizičkom obliku.
 
8.
Podneli smo zahtev za izdavanje sertifikata po postupku za pravno lice. Da li možemo da izvršimo uplatu sa računa fizičkog lica, nalogom za uplatu?
Nije moguće da se izvrši uplata sa računa fizičkog lica, nalogom za uplatu. Plaćanje se vrši isključivo po predračunu sa računa pravnog lica.
 
 
 
Pitanja koja se odnose na uručenje
 
RB
Pitanje
Odgovor
1.
Popunio sam elektronski zahtev i poslao dokumentaciju, ali sam se predomislio oko adrese za uručenje. Da li je moguće da se adresa naknadno promeni?
Moguće je da se promeni adresa za uručenje sertifikata. Pošaljite zahtev putem elektronske pošte na adresu: cepplozinke@posta.rs

Potrebno je navesti ime i prezime lica-korisnika sertifikata kao i punu adresu na kojoj će se nalaziti. Potrebno je da se navede da li je kućna adresa ili adresa pravnog lica, ulica i broj, broj sprata i stana, poštanski broj i mesto, kao i kontakt telefon osobe.
 
2.
Poslali ste mi sertifikat, ali nisam bio na adresi kada je kurir dolazio. Kako mogu da preuzmem sertifikat?
Ukoliko primalac nije na adresi prilikom uručenja, kurir ostavlja izveštaj o prispeću pošiljke u kom je označena pošta u kojoj pošiljka sa sertifikatom može da se preuzme u roku od 5 radnih dana. Primalac može da ode u poštu koja je navedena u izveštaju i da uz ličnu kartu preuzme pošiljku sa sertifikatom. Po isteku roka od 5 dana pošiljka se vraća u Sertifikaciono telo Pošte.
 
3.
Da li vraćeni sertifikat može ponovo da bude poslat?
Sertifikat po dogovoru možemo poslati još jednom. Ukoliko želite da sertifikat ponovo pošaljemo, potrebno je da nas kontaktirate putem elektronske pošte na cepplozinke@posta.rs i da potvrdite adresu za slanje, kao i da je primalac prisutan na navedenoj adresi kako bi ovog puta pošiljku preuzeo. Napominjemo da slanje sertifikata treći put nije moguće. U slučaju da se sertifikat ponovo vrati posle drugog slanja, primalac isti preuzima lično na adresi Sertifkacionog tela Pošte.
 
4.
Primalac nije u Srbiji i neće dolaziti u skorije vreme, a hitno nam je potreban sertifikat. Da li možemo uz overeno ovlašćenje ili punomoćje da preuzmemo sertifikat? Da li postoji bilo kakva dodatna opcija za preuzimanje sertifikata osim ličnog preuzimanja?
Sertifikat je lični dokument i ne postoji mogućnost da ga preuzme bilo koje drugo lice (advokat, član uže i šire porodice, kolega i sl.) osim onog lica na čije ime je izdat sertifikat.
 
5.
Da li u zahtev za deblokadu sertifikata da upišem adresu firme ili adresu na kojoj sam prijavljen?
Preuzimanje sertifikata se vrši isključivo lično, pa je potrebno da navedete adresu na kojoj ćete biti i moći da ga lično preuzmete.
 
6.
Poslao sam Zahtev za izdavanje sertifikata i obeležio preuzimanje u prostorijama Sertifikacionog tela Pošte. Kako ću znati kada je gotov i kada ću moći da ga preuzmem?
Obaveštenje da je sertifikat izdat šaljemo putem elektronske pošte. Preuzimanje sertifikata u prostorijama Sertifikacionog tela Pošte je moguće radnim danima od 8 do 15 časova.
 
7.
Da li možete da pošaljete sertifikat u inostranstvo?
Ne, uručenje sertifikata je moguće samo na teritoriji Republike Srbije.
 
 
 
Tehnička pitanja
 
RB
Pitanje
Odgovor
1.
Koji su tehnički preduslovi za korišćenje elektronskog sertifikata?
Sertifikaciono telo Pošte obezbeđuje klijentski softver za rad sa smart karticama i USB tokenima za Windows, Linux i macOS operativne sisteme. Tehnički preduslovi koje Korisnik sertifikata mora da ispuni su:
- operativni sistem koji je zvanično podržan od strane proizvođača operativnog sistema,
- instalirane sve sigurnosne i preporučene dopune od strane proizvođača operativnog sistema,
- ispravno podešeno vreme i vremenska zona na računaru,
- ispravno podešene sve aplikacije na računaru (antivirusna i antimalver zaštita i slično).
Na računaru korisnika osim klijentskog softvera A.E.T. SafeSign, ne sme da bude instalisan klijentski softver (middleware) za rad sa smart karticama i USB tokenima bilo kog drugog sertifikacionog tela ili bilo koje banke, zbog moguće kolizije u radu.
 
2.
Dobio sam elektronski sertifikat. Šta dalje da radim?
Potrebno je da preuzmete softver i uputstva za instalaciju sertifikata i podesite Vaš računar za rad sa sertifikatima Sertifikacionog tela Pošte.
Softver možete da preuzmete odavde.
Video uputstva za instalaciju su dostupna ovde.
 
3.
Kako da instaliram softver koji je potreban za rad sa sertifikatom?
Postupak instalacije sertifikata možete videti u video uputstvima ili u korisničkim uputstvima u Tabeli 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte.
 
4.
Kako da proverim da li sam dobro instalirao softver koji je potreban za rad sa sertifikatom?
Prijavite se na servis za proveru ispravnosti instalacije sertifikata. Potrebno je da kartica bude u čitaču ili USB token u računaru. Prilikom provere neophodan je unos lozinke smart kartice/USB tokena. Servis je dostupan ovde.
Postupak je detaljnije opisan u video uputstvu pod rednim brojem 2.
 
5.
Rezultat prijave na servisu za proveru ispravnosti instalacije sertifikata je neuspešan (403 Forbidden). Šta da uradim?
Razlozi neuspešne prijave mogu da Vam budu sledeći: niste instalirali klijentski softver A.E.T. SafeSign na računaru, smart karticu niste stavili u čitač kartica, USB token niste stavili u USB port računara, smart kartica/USB token Vam je blokirana, obrisali ste sertifikat korisnika i/ili pripadajući tajni (privatni) ključ sa smart kartice/USB tokena, sertifikat Vam je opozvan ili suspendovan, istekao Vam je sertifikat, sertifikat Vam nije izdalo Sertifikaciono telo Pošte. Nije izvršena aktivacija smart kartica/USB tokena izdatih posle 21.4.2021.godine.

U cilju otklanjanja problema postupite prema video uputstvu ili pročitajte dokument pod rednim brojem 4. u Tabeli 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte.
Za aktivaciju smart kartica/USB tokena primeniti uputstvo pod rednim brojem 10. u Tabeli 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte.
 
6.
Imam problem u radu sa sertifikatom, šta da uradim?
Najčešće probleme i predloge rešenja u radu sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatima možete videti u video uputstvu ili u dokumentu pod rednim brojem 4. u Tabeli 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte.
 
7.
Kako da proverim JIK?
Kako da proverite JIK (jedinstveni identifikator korisnika) možete videti u video uputstvu.
 
8.
Kako da promenim lozinku (PIN) smart kartice ili USB tokena?
Kako da promenite lozinku na smart kartici ili USB tokenu možete videti u video uputstvu.
 
9.
Zaboravio sam/izgubio sam lozinku. Da li možete da mi kažete koja je?
Sertifikaciono telo Pošte ne čuva lozinku Vaše kartice/tokena (PIN). Ukoliko ste lozinku zaboravili ili izgubili, primenjuje se postupak deblokade/dodele novog pina koji je opisan ovde.
 
10.
Kako da proverim da li sam blokirao smart karticu/USB token?
Da biste proverili da li je Vaša smart kartica/USB token blokiran pokrenite Token Administration Utility sledećim komandama:
Start->SafeSign Standard->Token Administration->Desni klik mišem na ime i prezime korisnika sertifikata->Show token Info.
Ukoliko je PIN Status = Locked kartica/token je zaključan.
 
11.
Kako da odblokiram (otključam) smart karticu/USB token?
Postupak deblokade smart kartice/USB tokena, izdavanja i dostave nove lozinke je opisan ovde.
 
12.
Kako da eksportujem sertifikat i/ili proverim njegov serijski broj?
Postupak je opisan u video uputstvu.
 
13.
Da li mogu da koristim sertifikat u Mozilla Firefox veb pretraživaču?
Da, možete. Uputstvo za podešavanje veb pretraživača Mozilla Firefox možete videti u korisničkom uputstvu pod rednim brojem 5. u Tabeli 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte ili u video uputstvu.
 
14.
Kako da podesim aplikaciju Adobe Reader DC i potpišem PDF dokument?
Uputstvo za podešavanje Adobe Reader DC i potpisivanje PDF dokumenta možete videti u korisničkom uputstvu pod rednim brojem 6. u Tabeli 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte ili u video uputstvu.
 
15.
Kako da proverim opozvanost sertifikata?
Opozvanost sertifikata možete proveriti pomoću servisa koji je dostupan ovde.
 
16.
Potreban mi je kvalifikovani sertifikat u PKCS#12 formatu.
Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis i pečat se ne izdaju u formatu PKCS#12. U slučaju sertifikata za elektronski potpis sertifikat je moguće dobiti na smart kartici/USB tokenu. Kvalifikovani sertifikati za elektronski pečat se osim na smart kartici/USB tokenu mogu izdati na HSM uređaju koji je korisnik u obavezi da nabavi. Obavezno je pre nabavke HSM uređaja proveriti da li je uređaj odgovarajući slanjem upita na email adresu tehničke podrške koja je navedena ovde.
 
17.
Potreban mi je serverski sertifikat u PKCS#12 formatu.
Serverski sertifikat nije kvalifikovani sertifikat. On može da se koristi za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa elektronskih dokumenata i transakcija.
Banke i osiguravajuće kuće mogu da ga koriste za razmenu podataka sa Narodnom bankom Srbije i Poreskom upravom.
Postupak izdavanja je detaljno opisan ovde.
 
18.
Koja su tehnička ograničenja čipa u smislu broja potpisa/pečata?
Broj potpisa/pečata iznosi približno oko 60 u minutu.
 
19.
Ne prikazuje mi se JMBG u kvalifikovanom sertifikatu?
Kod novih profila kvalifikovanih sertifikata izdatih posle 15.01.2020. godine, kod kojih JIK počinje cifrom 2, JMBG se nalazi u okviru polja Subject kao parametar PNORS.
 
20.
Izbacuje mi grešku pri upotrebi sertifikata na servisima državnih organa. Šta da uradim?
Izvršite proveru ispravnosti instalacije sertifikata uz neophodan unos lozinke smart kartice/USB tokena ovde.
Ako ste se uspešno prijavili na navedenu adresu potrebno je u cilju rešavanja problema da se obratite tehničkoj podršci pružaoca usluge.
 
21.
Ne umem da instaliram softver i izvršim podešavanja potrebna za korišćenje sertifikata. Da li možete da pristupite (Team Viewer i sl.) mom računaru udaljeno i uradite to umesto mene?
U skladu sa Opštim uslovima pružanja usluge: „Pružanje tehničke podrške ne obuhvata instalaciju, niti podešavanje softvera na računaru Korisnika sertifikata.“ Uslugu instalacije softvera ne pružamo kao dodatnu uslugu. Po potrebi možete da angažujete stručno lice-informatičara.