Postupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat
     
 

VAŽNO: Ova vrsta sertifikata ne može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa. Za te namene Vam je potreban kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis.

 

Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat može da se koristi kada nije potreban potpis fizičkog lica, pa se e-pečatom potvrđuje da je dokument izdalo određeno pravno lice.

Pravnim licima/državnim organima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat na osnovu ugovora koji sklope sa Sertifikacionim telom Pošte. Postupak se sastoji od sledećih koraka:

 1. Pravno lice ili državni organ elektronski popunjava Zahtev, preuzima i štampa Ugovor i Prilog Ugovora.
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski pečat za pravno lice ili državni organ
 2. Pravno lice ili državni organ dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Dva popunjena, odštampana i potpisana Ugovora o pružanju usluga.
  • Dva popunjena, odštampana i potpisana Zahteva za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.
  • Original, ili kopiju rešenja, ili izvoda iz registra APR-a ili kopiju dokumenta drugog nadležnog organa iz koga se vide podaci o zakonskom zastupniku.
  • Ovlašćenje za podnošenje zahteva potpisano od strane zakonskog zastupnika na memorandumu pravnog lica/državnog organa, ili organizacije.
  • Kopiju OP obrasca.
  • Državni i drugi organi, kao i imaoci javnih ovlašćenja, dostavljaju kopiju rešenja o saglasnosti na sadržinu i izgled pečata od ministarstva nadležnog za poslove uprave/pokrajinskog sekretarijata.
 3. Sertifikaciono telo Pošte posle prijema navedenih dokumenata kreira Predračun, koji se pravnom licu ili državnom organu dostavlja elektronskom poštom.
 4. Posle izvršenog plaćanja od strane pravnog lica/državnog organa Sertifikaciono telo Pošte izdaje sertifikat na zahtevanom mediju i uručuje ga korisniku koji je ovlašćen za preuzimanje sertifikata. Korisnik koji je ovlašćen od strane pravnog lica/državnog organa prilikom preuzimanja potpisuje Potvrdu o preuzimanju kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.
 5. Primerak Ugovora i Priloga Ugovora se pravnom licu ili državnom organu dostavljaju poštom. Račun se dostavlja putem SEF posle izvršene usluge izdavanja sertifikata.
 6.