Elektronski sertifikati
     
  Sertifikaciono telo Pošte izdaje sledeće vrste elektronskih sertifikata:
 1. Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis,
 2. Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat,
 3. Sertifikat za autentifikaciju i šifrovanje,
 4. Serverski sertifikat za elektronsko potpisivanje,
 5. TSA sertifikat za Timestamp server.

Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis i pečat su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste za kreiranje i validaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa i pečata, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 94/2017 i 52/2021) i Uredbom EU br. 910/2014 Evropskog parlamenta i Saveta (Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC).

Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis Sertifikacionog tela Pošte mogu da se koriste za:

 • elektronsko podnošenje poreskih prijava preko Portala Poreske uprave (link),
 • elektronsko podnošenje jedinstvenih prijava na obavezno socijalno osiguranje preko Portala Centralnog registra (link),
 • kvalifikovano elektronsko potpisivanje XML dokumenata koje banke i druge finansijske institucije dostavljaju Narodnoj banci Srbije (link),
 • kvalifikovano elektronsko potpisivanje PDF dokumenata koje sudski izvršitelji dostavljaju Narodnoj banci Srbije (link),
 • elektronsku identifikaciju i elektronsko potpisivanje na Portalu e-Uprave Republike Srbije (link),
 • elektronsku identifikaciju matičara iz opština i elektronsko potpisivanje u aplikaciji Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku (link),
 • elektronsko poslovanje sa Upravom carina (link),
 • pristup Internet šalteru Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (link),
 • elektronsko podnošenje finansijskih izveštaja preko Portala Agencije za privredne registre (link),
 • elektronsko podnošenje periodičnih izveštaja o poslovanju emitenata hartija od vrednosti preko Portala Beogradske berze (link),
 • elektronsko potpisivanje tehničke dokumentacije koja se podnosi putem sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola (link),
 • pristup Portalu za dostavljanje informacija Komisije za hartije od vrednosti (link),
 • elektronsko podnošenje prijava Zavodu za intelektualnu svojinu (link).

Sertifikati za autentifikaciju i šifrovanje su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste u okviru Microsoft aplikacija (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express, Word, Excel, PowerPoint i drugih) i aplikacija drugih proizvođača (Mozilla Firefox i Thunderbird, Adobe Acrobat i Reader, OpenOffice Writer i drugih), za autentifikaciju, šifrovanje/dešifrovanje i potpisivanje/validaciju potpisanih datoteka, elektronskih pisama i transakcija.

Serverski sertifikati za elektronsko potpisivanje su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa elektronskih dokumenata i transakcija. Serverski sertifikat za elektronsko potpisivanje sadrži ime servera u polju sertifikata "Subject Common Name".

TSA sertifikati za Timestamp servere su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa vremenskih žigova.