Postupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis korisniku koji se identifikuje kao fizičko lice
     
 

Ako se korisnik identifikuje kao fizičko lice, postupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis se sastoji od sledećih koraka:

 1. Korisnik elektronski popunjava, preuzima i štampa Zahtev i plaća uslugu izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice ili
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao fizičkog lica (napomene: stranac može da koristi sertifikat bez JMBG samo za APR servise i SEF, stranac mora lično da preuzme sertifikat tj. ne može da ovlasti nekoga da preuzme sertifikat umesto njega i uručenje sertifikata strancu je samo na teritoriji Republike Srbije, rok važnosti sertifikata ističe sa istekom roka važnosti pasoša koji je priložen kao identifikacioni dokument).
 2. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
  • Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (očitani podaci iz lične karte sa čipom ili obe strane lične karte bez čipa ili treće strane pasoša).
  • Kopiju Naloga za uplatu kao potvrdu o izvršenom plaćanju. Fizičko lice uslugu može da plati isključivo nalogom za uplatu na kojem je uplatilac fizičko lice.
  VAŽNO: Ukoliko u trenutku podnošenja zahteva korisnik poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat, Zahtev i prateću dokumentaciju može podneti i elektronski. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u elektronskoj formi na e-mail adresu ceppfizickalica@posta.rs sledeća dokumenta:
  • Popunjen i potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom korisnika Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata u .pdf formatu.
  • Skeniranu ili fotografisanu kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (obe strane lične karte bez čipa ili treće strane pasoša) ili datoteka sa očitanim podacima iz lične karte sa čipom.
  • Skeniran ili fotografisan Nalog za uplatu kao potvrdu o izvršenom plaćanju. Fizičko lice uslugu može da plati isključivo nalogom za uplatu na kojem je uplatilac fizičko lice.
 3. Sertifikaciono telo Pošte, posle prijema navedenih dokumenata, pripremi za korisnika: kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač), pripadajuću lozinku i Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
 4. Uručenje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje identitet korisnika i predaje korisniku da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a korisniku predaje drugi primerak potpisanog Ugovora i kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju. Korisnik potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzeo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju.
 5. Korisniku se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.
 6.