Postupak izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis korisnicima koji se identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa
     
 

Korisnici, koji podnose dokumentaciju, a imaju zaključen ugovor posle 15.01.2020. godine, šalju samo prilog ugovora-tabelu, OP obrazac i fotokopiju identifikacionog dokumenta, lica, kome se izdaje sertifikat.

Ako se korisnici identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa, postupak izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis se sastoji od sledećih koraka:

 1. Pravno lice ili državni organ elektronski popunjava Zahtev, preuzima i štampa Ugovor i Prilog Ugovora. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za pravno lice ili državni organ ili
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao pripadnika pravnog lica (napomene: stranac može da koristi sertifikat bez JMBG samo za APR servise i SEF, stranac mora lično da preuzme sertifikat tj. ne može da ovlasti nekoga da preuzme sertifikat umesto njega i uručenje sertifikata strancu je samo na teritoriji Republike Srbije, rok važnosti sertifikata ističe sa istekom roka važnosti pasoša koji je priložen kao identifikacioni dokument).
 2. Pravno lice ili državni organ šalje Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Dva popunjena i svojeručno potpisana primerka Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate za pravno lice ili državni organ.
  • Dva popunjena i svojeručno potpisana primerka Priloga Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate. Prilog Ugovora je spisak korisnika - fizičkih lica koji su pripadnici pravnog lica ili državnog organa i koji su ovlašćeni za dobijanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
  • Rešenje o registraciji pravnog lica ili državnog organa.
  • Kopiju OP obrasca.
  • Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (očitani podaci iz lične karte sa čipom ili obe strane lične karte bez čipa ili treće strane pasoša) za sva fizička lica koja su navedena u Prilogu Ugovora.
 3. SLANJE DOKUMENTACIJE U PAPIRNOJ FORMI NA ADRESU SERTIFIKACIONOG TELA POŠTE JE OBAVEZNA I PREDSTAVLJA USLOV ZA EVIDENTIRANJE U BAZU POSLOVNIH PARTNERA I IZDAVANJE PREDRAČUNA.
 4. Sertifikaciono telo Pošte posle prijema navedenih dokumenata kreira Predračun, koji se pravnom licu ili državnom organu dostavlja elektronskom poštom.
 5. Pravno lice ili državni organ, posle prijema Predračuna, treba da izvrši uplatu.
 6. Kada uplata bude evidentirana u Izveštaju o prometu i stanju sredstava na računu Sertifikacionog tela Pošte, pristupa se izradi kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis i pojedinačnih Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanih elektronskih sertifikata za sva fizička lica koja su navedena u Prilogu Ugovora.
 7. Uručenje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis fizičkim licima pripadnicima pravnog lica ili državnog organa vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje pojedinačno identitet svakog fizičkog lica i predaje svakom fizičkom licu da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a fizičkom licu predaje drugi primerak potpisanog Ugovora i kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač). Fizičko lice potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzelo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju.
 8. Fizičkom licu se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.
 9. Primerak Ugovora i Priloga Ugovora se pravnom licu ili državnom organu dostavljaju poštom. Račun se dostavlja putem SEF posle izvršene usluge izdavanja sertifikata.