Video uputstva
     
 

1. Uputstvo za instalaciju kvalifikovanog elektronskog sertifikata2. Uputstvo za proveru ispravnosti instalacije3. Uputstvo za podešavanje Adobe Reader DC i potpisivanje PDF4. Uputstvo za podešavanje Firefox5. Uputstvo za rešavanje problema6. Uputstvo kako proveriti JIK7. Uputstvo za promenu lozinke smart kartice/USB tokena8. Uputstvo za export sertifikata i proveru serijskog broja9. Uputstvo za instalaciju sertifikata na macOS10. Uputstvo za podešavanje Firefox na macOS