PKI sistem i Sertifikaciono telo Pošte
     
  Javno preduzeće "Pošta Srbije" je izgradilo infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure - PKI) tj. PKI sistem i sertifikaciono telo (Certification Authority - CA) koje se zove Sertifikaciono telo Pošte. Elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, banke, osiguravajuća društva, organizacije, institucije...).

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije upisalo je Javno preduzeće "Pošta Srbije" u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja (datum upisa: 07.05.2018), za sledeće vrste kvalifikovanih usluga od poverenja:

  1. Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis,
  2. Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat i
  3. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova.
Rešenjima broj 345-01-398/2019-12 od 06.08.2019. godine i 345-01-206/2021-12 od 20.08.2021. godine, koja su izdata od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, utvrđeno je da je Sertifikaciono telo Pošte uskladilo svoje poslovanje sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Obaveštenja:
21.4.2021. Obavezna je aktivacija QSCD kartica/tokena izdatih od 21.4.2021.godine.

Svi korisnici koji imaju stariju verziju softvera neophodno je da instaliraju novi SafeSign u skladu sa uputstvom koje možete videti ovde ili video uputstvom.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo i odgovarajućim standardima za kriptografske module, korisnici PKI smart kartica i PKI USB smart tokena koji su kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata (Qualified Signature/Seal Creation Device - QSCD) su odgovorni za aktivaciju kartica (ključeva), tj. promenu statusa kartica (ključeva) iz neoperativnog u operativno stanje.
14.1.2020. Od 15. januara 2020. godine stupili su na snagu nova Politika, Praktična pravila i Opšti uslovi za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Sa sadržajem ovih dokumenata možete da se upoznate na strani Dokumentacija.
Novim Praktičnim pravilima nije predviđena mogućnost produženja roka korišćenja sertifikata.
Po isteku roka korišćenja postojećeg sertifikata ne može da se izvrši produženje roka korišćenja, već je jedino moguće da se podnese zahtev za izdavanje novog sertifikata.
Postupak izdavanja novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata je opisan ovde.
14.1.2020. Od 15. januara 2020. godine u ponudi je nova vrsta sertifikata - kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat. Detaljnije o postupku izdavanja možete pogledati ovde.