Postupak promene statusa elektronskih sertifikata
     
  Pravno lice, državni organ ili korisnik kome je izdat sertifikat (kao fizičko lice ili pripadnik pravnog lica) može da zahteva promenu statusa elektronskog sertifikata:
 • Opoziv sertifikata. Opoziv je namenjen trajnom deaktiviranju sertifikata. Najčešći razlozi za opoziv sertifikata su: gubitak smart kartice ili USB tokena, promena naziva pravnog lica ili državnog organa, promena prezimena korisnika i prestanak radnog odnosa korisnika u pravnom licu ili državnom organu preko koga je nabavljen sertifikat.
 • Suspenzija sertifikata. Suspenzija je namenjena privremenom deaktiviranju sertifikata. Razlog za suspenziju sertifikata je privremeni prestanak potrebe za korišćenje sertifikata (na primer: odlazak na duže bolovanje).
 • Prekid suspenzije sertifikata. Prekidom (ukidanjem) suspenzije, sertifikat postaje aktivan, tako da ima sve funkcionalnosti koje je imao i pre suspenzije.

Postoje dva različita postupka podnošenja zahteva za promenu statusa:

 1. Postupak podnošenja zahteva za promenu statusa sertifikata za pravno lice ili državni organ.
 2. Postupak podnošenja zahteva za promenu statusa za korisnika.


1. Postupak podnošenja zahteva za promenu statusa sertifikata za pravno lice ili državni organ:
 1. Korisnik-pravno lice, elektronski popunjava, preuzima i štampa Zahtev za promenu statusa. Zahtev potpisuje zakonski zastupnik.
 2. Pravno lice ili državni organ na adresu Sertifikacionog tela Pošte (ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd) dostavlja odštampan, i svojeručno potpisan Zahtev za promenu statusa.
 3. Sertifikaciono telo Pošte na osnovu primljenog Zahteva vrši promenu statusa sertifikata i obaveštava korisnika putem elektronske pošte.

  NAPOMENA: Ako se podnosi zahtev za:
  - elektronski pečat neophodno je dostaviti i Ovlašćenje za elektronski pečat,
  - serverski sertifikat za potpisivanje neophodno je dostaviti i Ovlašćenje za serverski sertifikat za potpisivanje.
2. Postupak podnošenja zahteva za promenu statusa za korisnika:
 1. Korisnik elektronski popunjava, preuzima i štampa Zahtev. Zahtev potpisuje korisnik.
 2. Korisnik na adresu Sertifikacionog tela Pošte (ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd) dostavlja odštampan i svojeručno potpisan Zahtev za promenu statusa.
 3. Sertifikaciono telo Pošte na osnovu primljenog Zahteva vrši promenu statusa sertifikata i obaveštava korisnika putem elektronske pošte.