Postupak produženja roka korišćenja elektronskih sertifikata
     
 

Ako je korisniku elektronski sertifikat izdat sa rokom korišćenja manjim od 5 godina, pravno lice, državni organ ili korisnik može da zahteva produženje roka korišćenja elektronskog sertifikata do maksimalnih 5 godina (npr. ako je sertifikat izdat sa rokom korišćenja od 1 godine, pa produžen za 2 godine, moguće je da se rok korišćenja produži za još najviše 2 godine). Produženje roka korišćenja sertifikata se vrši uz naknadu. Ako pravno lice, državni organ ili korisnik ne podnese Zahtev i ne plati naknadu za produženje roka korišćenja sertifikata, Sertifikaciono telo Pošte će suspendovati sertifikat. Ako je istekao rok važnosti sertifikata (5 godina), produženje roka korišćenja sertifikata nije moguće, već je potrebno izdavanje novog sertifikata na novoj smart kartici ili USB tokenu.

Postupak za pravno lice ili državni organ: Produženje roka korišćenja kvalifikovanih elektronskih sertifikata se radi tako što pravno lice ili državni organ treba da dostavi Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi tri popunjena i svojeručno potpisana primerka Priloga Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate, na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd. Pravno lice ili državni organ, posle prijema Predračuna, treba da izvrši uplatu.

DOSTAVA DOKUMENTACIJE U PAPIRNOJ FORMI NA ADRESU SERTIFIKACIONOG TELA POŠTE JE OBAVEZNA I PREDSTAVLJA USLOV ZA IZDAVANJE PREDRAČUNA.

Postupak za fizičko lice: Korisnik u pošti treba da podnese unapred odštampan i popunjen Zahtev za produženje roka korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata i izvrši uplatu.

Pre podnošenja Zahteva za produženje roka korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata, proverite kada je Vaš sertifikat izdat, odnosno na koji rok možete da produžite njegovo korišćenje. Maksimalni rok važnosti sertifikata je 5 godina, a datum izdavanja sertifikata možete da očitate posle uspešne prijave preko sledećeg linka (potrebno je da smart kartica ili USB token bude priključen na računar i uneti lozinku smart kartice/USB tokena).

Ako podnesete Zahtev za produženje roka korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa pogrešnim (neodgovarajućim) brojem godina, Vaš Zahtev neće biti prihvaćen. U tom slučaju biće potrebno da podnesete novi Zahtev (sa odgovarajućim rokom) i izvršite novu uplatu, dok će Vam iznos pogrešne uplate biti vraćen.