Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima
     
  Postoje dva različita postupka izdavanja sertifikata:
 1. Izdavanje sertifikata korisnicima koji se identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa.
 2. Izdavanje sertifikata korisniku koji se identifikuje kao fizičko lice.
Bez obzira na to da li je sertifikat korisniku izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu, sertifikat može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa. Ako korisnik ima mogućnost da plati sertifikat gotovinom u pošti ili banci, bez obzira na to da li će sertifikat koristiti za lične potrebe ili za rad u okviru pravnog lica, jednostavnije i brže je kupiti sertifikat kao fizičko lice, a ne kao pripadnik pravnog lica.


1. Postupak izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata korisnicima koji se identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa

Ako se korisnici identifikuju kao pripadnici pravnog lica ili državnog organa, postupak izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

 1. Pravno lice ili državni organ elektronski popunjava Zahtev, preuzima i štampa Ugovor i Prilog Ugovora. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za pravno lice ili državni organ ili
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao pripadnika pravnog lica (napomene: stranac može da koristi sertifikata bez JMBG samo za APR servise, stranac mora lično da preuzme sertifikat tj. ne može da ovlasti nekoga da preuzme sertifikat umesto njega i uručenje sertifikata strancu je samo na teritoriji Republike Srbije).
  Polja za ime i prezime korisnika se popunjavaju korišćenjem latiničnih slova iz srpskog jezika (uključujući slova: Čč Ćć Đđ Šš Žž) pri čemu se samo početna slova imena i prezimena pišu velikim slovima (primer: Žarko Đurašković).
 2. Pravno lice ili državni organ dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Tri popunjena, svojeručno potpisana i pečatom overena primerka Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate za pravno lice ili državni organ.
  • Tri popunjena, svojeručno potpisana i pečatom overena primerka Priloga Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate. Prilog Ugovora je spisak korisnika - fizičkih lica koji su pripadnici pravnog lica ili državnog organa i koji su ovlašćeni za dobijanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
  • Rešenje o registraciji pravnog lica ili državnog organa.
  • Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (prve četiri strane lične karte ili prve dve strane pasoša ako su stari obrasci dokumenata, ili obe strane lične karte ili treće strane pasoša ako su novi obrasci dokumenata) za sva fizička lica koja su navedena u Prilogu Ugovora.
 3. DOSTAVA DOKUMENTACIJE U PAPIRNOJ FORMI NA ADRESU SERTIFIKACIONOG TELA POŠTE JE OBAVEZNA I PREDSTAVLJA USLOV ZA EVIDENTIRANJE U BAZU POSLOVNIH PARTNERA I IZDAVANJE PREDRAČUNA.
 4. Sertifikaciono telo Pošte posle prijema navedenih dokumenata kreira Predračun, koji se pravnom licu ili državnom organu dostavlja elektronskom poštom. Primerak Ugovora i Priloga Ugovora se pravnom licu ili državnom organu dostavljaju poštom zajedno sa Računom, posle izvršene usluge izdavanja sertifikata.
 5. Pravno lice ili državni organ, posle prijema Predračuna, treba da izvrši uplatu.
 6. Kada uplata bude evidentirana u Izveštaju o prometu i stanju sredstava na računu Sertifikacionog tela Pošte, pristupa se izradi kvalifikovanih elektronskih sertifikata i pojedinačnih Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanih elektronskih sertifikata za sva fizička lica koja su navedena u Prilogu Ugovora.
 7. Uručenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata fizičkim licima pripadnicima pravnog lica ili državnog organa vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje pojedinačno identitet svakog fizičkog lica i predaje svakom fizičkom licu da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a fizičkom licu predaje drugi primerak potpisanog Ugovora, kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač) i CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje. Fizičko lice potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzelo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju. Fizičkom licu se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.

CD za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za 32-bitni Windows može da se preuzme ovde (17,30 MB), a za 64-bitni Windows može da se preuzme ovde (14,40 MB). Windows verzija može da se pročita sa forme "System Properties", koja se startuje pritiskom na taster "Windows Logo" i "Pause/Break". Na računaru korisnika osim klijentskog softvera A.E.T. SafeSign, ne sme da bude instalisan klijentski softver (middleware) za rad sa smart karticama i USB tokenima bilo kog drugog sertifikacionog tela ili bilo koje banke, zbog moguće kolizije u radu.


2. Postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata korisniku koji se identifikuje kao fizičko lice

Ako se korisnik identifikuje kao fizičko lice, postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

 1. Korisnik elektronski popunjava, preuzima i štampa Zahtev i plaća uslugu izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice ili
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao fizičkog lica (napomene: stranac može da koristi sertifikata bez JMBG samo za APR servise, stranac mora lično da preuzme sertifikat tj. ne može da ovlasti nekoga da preuzme sertifikat umesto njega i uručenje sertifikata strancu je samo na teritoriji Republike Srbije).
  Polja za ime i prezime korisnika se popunjavaju korišćenjem latiničnih slova iz srpskog jezika (uključujući slova: Čč Ćć Đđ Šš Žž) pri čemu se samo početna slova imena i prezimena pišu velikim slovima (primer: Žarko Đurašković).
 2. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu: Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:
  • Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
  • Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (prve četiri strane lične karte ili prve dve strane pasoša ako su stari obrasci dokumenata, ili obe strane lične karte ili treće strane pasoša ako su novi obrasci dokumenata).
  • Overen "Nalog za uplatu" kao potvrdu o izvršenom plaćanju ili potvrdu o PostFin uplati.
 3. Sertifikaciono telo Pošte, posle prijema navedenih dokumenata, pripremi za korisnika: kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač), pripadajuću lozinku, CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje i Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
 4. Uručenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje identitet korisnika i predaje korisniku da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a korisniku predaje drugi primerak potpisanog Ugovora, kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju i CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje. Korisnik potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzeo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju. Korisniku se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.