Elektronski sertifikati
     
  Sertifikaciono telo Pošte izdaje sledeće vrste elektronskih sertifikata:
 1. Kvalifikovani sertifikat,
 2. WEB sertifikat,
 3. SER sertifikat za elektronsko potpisivanje,
 4. TSA sertifikat za Timestamp server.

Kvalifikovani sertifikati su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste za kreiranje i verifikovanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji ima isto pravno dejstvo kao svojeručni potpis, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 135/2004) i Evropskom Direktivom 1999/93/EC o elektronskom potpisu (DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures).

Kvalifikovani sertifikati Sertifikacionog tela Pošte mogu da se koriste za:

 • elektronsko podnošenje poreskih prijava preko Portala Poreske uprave (link),
 • elektronsko podnošenje jedinstvenih prijava na obavezno socijalno osiguranje preko Portala Centralnog registra (link),
 • kvalifikovano elektronsko potpisivanje XML dokumenata koje banke i druge finansijske institucije dostavljaju Narodnoj banci Srbije (link),
 • kvalifikovano elektronsko potpisivanje PDF dokumenata koje sudski izvršitelji dostavljaju Narodnoj banci Srbije (link),
 • elektronsku identifikaciju i elektronsko potpisivanje na Portalu e-Uprave Republike Srbije (link),
 • elektronsku identifikaciju matičara iz opština i elektronsko potpisivanje u aplikaciji Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku (link),
 • elektronsko poslovanje sa Upravom carina (link),
 • pristup Internet šalteru Republičke agencije za elektronske komunikacije (link),
 • elektronsko bankarstvo sa bankom Poštanska štedionica (link),
 • elektronsko podnošenje finansijskih izveštaja preko Portala Agencije za privredne registre (link),
 • elektronsko podnošenje periodičnih izveštaja o poslovanju emitenata hartija od vrednosti preko Portala Beogradske berze (link),
 • elektronsko potpisivanje tehničke dokumentacije koja se podnosi putem sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola (link),
 • elektronsko potpisivanje prijava M-4 koje se elektronski podnose putem servisa Fonda PIO (link).

WEB sertifikati su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste u okviru Microsoft aplikacija (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express, Word, Excel, PowerPoint i drugih) i aplikacija drugih proizvođača (Mozilla Firefox i Thunderbird, Adobe Acrobat i Reader, OpenOffice Writer i drugih), za autentifikaciju, šifrovanje/dešifrovanje i potpisivanje/verifikovanje potpisanih datoteka, elektronskih pisama i transakcija.

SER sertifikati za elektronsko potpisivanje su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste za kreiranje i verifikovanje elektronskog potpisa elektronskih dokumenata i transakcija. SER sertifikat za elektronsko potpisivanje sadrži ime servera u polju sertifikata "Subject Common Name".

TSA sertifikati za Timestamp servere su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji mogu da se koriste za kreiranje i verifikovanje elektronskog potpisa vremenskih žigova.