Linkovi
     
 
 1. Preuzimanje sertifikata za Web ili Timestamp server:
  https://sertifikati.ca.posta.rs/cda-cgi/clientcgi.exe?action=serverCert

 2. Registar opozvanih sertifikata CA servera "Posta CA Root":
  ldap://ldap.ca.posta.rs/cn=Posta CA Root,cn=AIA,cn=Public Key Services,cn=Services,cn=Configuration,dc=ca,dc=posta,dc=rs?certificateRevocationList;binary
  http://sertifikati.ca.posta.rs/crl/PostaCARoot.crl

 3. Registar opozvanih sertifikata CA servera "Posta CA 1":
  ldap://ldap.ca.posta.rs/cn=Posta CA 1,cn=AIA,cn=Public Key Services,cn=Services,cn=Configuration,dc=ca,dc=posta,dc=rs?certificateRevocationList;binary
  http://sertifikati.ca.posta.rs/crl/PostaCA1.crl

 4. Adresa OCSP servera za proveru opozvanosti sertifikata:
  http://ocsp.ca.posta.rs/ocsp

 5. Pretraživanje sertifikata koji su objavljeni u javnom imeniku (direktorijumu):

  Korisnik koji je fizičko lice:
     
   
  Korisnik iz pravnog lica:
     
   
  Napomena: Prilikom unosa imena ili prezimena ili dela imena ili prezimena korisnika sertifikata, može da se koristi zvezdica (*). Na primer: a*, *a ili *a*.
   
 6. Proveravanje opozvanosti sertifikata po serijskom broju sertifikata:

  Uneti 8-cifreni heksadecimalni serijski broj sertifikata, iz polja "Serial number" sertifikata, bez unosa razmaka ili dvotački između cifara (na primer: 48fc9cd3):
   
  Izabrati ime parcijalnog registra opozvanih sertifikata (CN = CRLn), iz polja "CRL Distribution Points" sertifikata:
   
   
 7. Proveravanje ispravnosti instalacije sertifikata, uz neophodan unos lozinke smart kartice/USB tokena:
  https://www.ca.posta.rs/test/provera_ispravnosti.asp

  Ako se korisnik uspešno prijavi na navedenu adresu (poruka: "Uspešno ste se prijavili vašim elektronskim sertifikatom. Na vašem računaru je ispravno izvršena instalacija sertifikata."), a ima problem sa korišćenjem svog elektronskog sertifikata u okviru nekog elektronskog servisa (Poreska uprava, CROSO, Portal e-Uprave, Uprava carina, Agencija za privredne registre,...), korisnik treba da se za rešavanje problema obrati instituciji koja pruža taj elektronski servis.

  Ako korisnik ne može da se prijavi na navedenu adresu, razlozi mogu da budu sledeći: nije instalisan klijentski softver A.E.T. SafeSign na računaru korisnika, smart kartica nije stavljena u čitač kartica, USB token nije stavljen u USB port računara, smart kartica (USB token) je blokirana, obrisan je sertifikat korisnika i/ili pripadajući tajni (privatni) ključ sa smart kartice (USB tokena), sertifikat je opozvan ili je suspendovan, sertifikat je istekao, sertifikat se nije iskopirao sa smart kartice (USB tokena) u skladište sertifikata Microsoft Internet Explorer-a, sertifikat nije izdalo Sertifikaciono telo Pošte.