Postupak promene statusa elektronskih sertifikata
     
  Pravno lice, državni organ ili korisnik može da zahteva promenu statusa elektronskog sertifikata:
  • Opoziv sertifikata. Opoziv je namenjen trajnom deaktiviranju sertifikata. Najčešći razlozi za opoziv sertifikata su: gubitak smart kartice ili USB tokena, promena naziva pravnog lica ili državnog organa, promena prezimena korisnika i prestanak radnog odnosa korisnika u pravnom licu ili državnom organu preko koga je nabavljen sertifikat.
  • Suspenzija sertifikata. Suspenzija je namenjena privremenom deaktiviranju sertifikata. Razlog za suspenziju sertifikata je privremeni prestanak potrebe za korišćenje sertifikata (na primer: odlazak na duže bolovanje).
  • Prekid suspenzije sertifikata. Prekidom (ukidanjem) suspenzije, sertifikat postaje aktivan, tako da ima sve funkcionalnosti koje je imao i pre suspenzije.

Postupak za pravno lice ili državni organ: Pravno lice ili državni organ dužan je da dostavi Sertifikacionom telu Pošte u formi zvaničnog dopisa (koji je svojeručno potpisan od strane odgovornog lica): obaveštenje o promeni svojih identifikacionih podataka (na primer: promena naziva), obaveštenje o promeni podataka o identitetu fizičkog lica koji je pripadnik pravnog lica ili državnog organa (na primer: promena prezimena) i obaveštenje o prestanku radnog odnosa fizičkog lica. Fizičko lice koje je pripadnik pravnog lica ili državnog organa dužno je da dostavi Sertifikacionom telu Pošte popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za promenu statusa elektronskog sertifikata: u slučaju promene svojih identifikacionih podataka (na primer: promena prezimena) i u slučaju gubitka USB tokena ili smart kartice.

Postupak za korisnika: Korisnik je dužan da dostavi Sertifikacionom telu Pošte popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za promenu statusa elektronskog sertifikata: u slučaju promene svojih identifikacionih podataka (na primer: promena prezimena) i u slučaju gubitka USB tokena ili smart kartice.