Mediji za elektronske sertifikate
     
  Elektronski sertifikati i tajni (privatni) kriptografski ključevi mogu da se čuvaju na sledećim medijima:
  1. hard disk računara, disketa, CD ili USB memorijski token,
  2. PKI smart kartica (slika 1.),
  3. PKI USB smart token (slika 2.).

Najviši nivo sigurnosti se postiže ako se kao mediji za elektronske sertifikate i tajne (privatne) kriptografske ključeve koriste PKI smart kartice i PKI USB smart tokeni.

Kvalifikovani elektronski sertifikati i tajni (privatni) kriptografski ključevi mogu da se čuvaju isključivo na PKI smart karticama i PKI USB smart tokenima koji su sredstvo za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa (Secure Signature Creation Device - SSCD), u skladu sa Pravilnikom o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 26/2008, 13/2010 i 23/2015).

Slika 1. Smart kartica i čitač smart kartica
Slika 2. USB smart token